GDPR

Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej „nariadenie“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Tomáš Šulan TOMI., Škultétyho 3, 949 11 Nitra, IČO 40235254, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, Číslo živnostenského registra: 403-21867 (ďalej „TOMI“ alebo „prevádzkovateľ“); www.tomishop.sk; kontakt: 0908 429 248, e-mail: tomishop.sk@gmail.com

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú stránku TOMI, ktorá je prístupná na webovej lokalite www.tomishop.sk a na všetkých jej príslušných podstránkach (ďalej len „webová stránka“).

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nevzťahuje.

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä zákazníkov, odberateľov, zmluvných partnerov pod.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY

TOMI ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy alebo v súvislosti so žiadosťou dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU – e-mailový obchod

V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona alebo na základe zmluvy, TOMI spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených TOMI na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania.

Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevie TOMI plniť svoje zmluvné povinnosti (zmluvný vzťah medzi zákazníkmi a TOMI nevznikne).

TOMI je oprávnená spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. TOMI spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na účel využívania internetového obchodu

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať súhlas priamo na e-mailovej adrese:tomishop.sk@gmail.com  alebo na sídlo prevádzkovateľa.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa používateľa. Informácie, ktoré nemožno (alebo len s neprimeraným úsilím) spájať s Vašou osobou, napr. pseudonymizácia informácií, nie sú osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov (napr. zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš súhlas.

Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávanie údajov.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Spracúvanie osobných údajov môže TOMI v zmysle článku 28 nariadenia uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmysle uvedeného TOMI využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

• spoločnosti prevádzkuje Webového sídla, Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

POSKYTNUTIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

TOMI neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba.

Vaše osobné údaje TOMI poskytne tretím stranám, iba ak:

• ste na to dali svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,

• je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu s Vami podľa § 4 ods. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,

• existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

• zverejnenie je, podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je žiadny dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany spočívajúci v nezverejňovaní Vašich údajov.

TOMI neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajinách (mimo EÚ). Ak sa TOMI rozhodne pre dodávateľov uvedených služieb v krajinách ako USA alebo v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a ak by sa na nich vzťahoval miestny predpis o ochrane osobných údajov, ktorý osobné údaje nechráni vo všeobecnosti v rovnakej miere ako to je v členských štátoch Európskej únie, TOMI  zabezpečí formou zmluvných ustanovení alebo iných uznávaných nástrojov, že Vaše osobné údaje budú primerane chránené. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré TOMI spracúva na základe zákona č. 431/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a uchováva TOMI v zmysle tohto zákona po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Osobné údaje, ktoré TOMI spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov TOMI uchováva počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený alebo do jeho odvolania, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

TOMI uchováva osobné údaje aj v lehotách určených zákonom č. 431/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú, ste dotknutou osobou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vzťahujú sa na Vás nasledujúce práva:

• Podľa čl. 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti.

• Podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

• Podľa čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete ihneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov uložených u nás.

• Podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

• Podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už my nepotrebujeme údaje na účely spracovania ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte tiež nárok na právo podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ak ste namietali voči spracúvaniu v súlade s čl. 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

• Podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

• Podľa čl. 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania (napr. súbory cookies, Google Analytics), a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatní, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, je to povolené právom Únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase Vás ako dotknutej osoby. Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska.

• Podľa čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte právo podať sťažnosť na:tomishop.sk@gmail.com  alebo na sídlo prevádzkovateľa.

 

COOKIES

Čo sú súbory cookies a ako fungujú

Cookie je malý textový súbor obsahujúci písmena a čísla, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Do  zariadenia sa ukladá okamihom vstupu na webovú stránku. Umožňuje webovej stránke rozoznať zariadenie užívateľa, avšak cookie sama o sebe neukladá ani nezbiera žiadne dáta mimo vlastnej hodnoty.

Aké súbory cookies používame a na aký účel

TOMI na svojej webovej stránke www.tomishop.sk používa na účel neustáleho skvalitňovania svojich služieb a ich zlepšovanie a prispôsobovanie vašim záujmom a potrebám.

TOMI využíva na svojich webových stránkach tieto súbory cookies:

POVINNÉ (NUTNÉ, TECHNICKÉ) – je na nich závislá funkčnosť samotných webových stránok. Umožňujú webovým stránkam ich základné funkcie ako je napr. navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webových stránok. Bez týchto cookies webové stránky nemôžu fungovať.

Ako dáva používateľ súhlas s používaním cookies

Cookies používame v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie, pričom takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za Váš súhlas s používaním cookies.  Väčšina internetových prehliadačov má túto funkciu automaticky povolenú.

Ak si neželáte, aby sme cookies používali, ich používanie môžete obmedziť alebo zakázať prostredníctvom zmeny nastavení vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o nastavení a ukladaní súborov cookies nájdete na stránkach poskytovateľov jednotlivých prehliadačov.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že prípadné zmeny nastavení vášho internetového prehliadača a zákaz používania cookies môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť našich webových stránok (naše webové stránky a ich prezeranie nemusia fungovať správne).

Doba spracovania (uchovávania) cookies

Doba spracovania (uchovávania) cookies sa líši od účelu, na ktorý sú cookies uchovávané.

Podľa účelu uchovávania cookies delíme na dva súbory, a to:

krátkodobé (dočasné) – ostávajú vo vašom zariadení do zavretia internetového prehliadača (po zatvorení prehliadača sa vymažú)

dlhodobé (trvalé) – zostávajú v internetovom prehliadači uložené dlhší čas, a to na obdobie, ktoré závisí od nastavenia vášho internetového prehliadača a nastavení cookies alebo na obdobie, pokiaľ cookies vy samy neodstránite

 

 

 

Príloha č. 1

V mene TOMI realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov TOMI):

Účel spracúvania

Sprostredkovateľ

Stručná charakteristika

Prevádzka Webovej stránky, IT support

IRISOFT, s.r.o.

prevádzka Webového sídla, Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

Osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty:

Účel spracúvania

Tretie strany

Stručná charakteristika

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovenská pošta, a.s.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie vrámci rozvozu alebo poštou na dobierku; ak si vyberie doručenie poštou, Slovenská pošta, a.s. spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Príloha č. 1 k Zásadám ochrany osobných údajov pre e-shop bola aktualizovaná ku dňu 31.12.2018.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie